Muzeum Wojska Polskiego
   
 
Wybierz język: Szukaj:
A  A  A facebook tripadvisor twitter youtube rss
 
 
31 marca 2023, 16:01

Konkurs

Rozstrzygnięcie konkursu

Warszawa, 31.03.2023 r.

INFORMACJA O WYNIKACH ROZSTRZYGNIĘCIA JEDNOETAPOWEGO OGRANICZONEGO KONKURSU NA KONCEPCJĘ PLASTYCZNO-PRZESTRZENNĄ EKSPOZYCJI STAŁEJ ODDZIAŁU MUZEUM WOJSKA POLSKIEGO W WARSZAWIE – MUZEUM BITWY WARSZAWSKIEJ 1920 ROKU


Do dnia 16.03.2023 r. do godziny 15:00 zostało złożone skutecznie, zarówno w postaci elektronicznej jak i wersji papierowej cztery (4) Prace konkursowe na jedenastu (11) zakwalifikowanych na podstawie wniosków o dopuszczenie Uczestników.
Sekretarz konkursu dokonał utajnienia Prac konkursowych poprzez zakodowanie ich numerami od 001 do 004, po czym przekazał w dniu 17.03.2023 r. tak zanonimizowane wersje elektroniczne Prac konkursowych wszystkim członkom Sądu konkursowego w celu szczegółowego zapoznania się Sędziów z Pracami przed oficjalnymi posiedzeniami Sądu konkursowego oraz w celu przygotowania przez Sędziego referenta wstępnych opinii o Pracach.

Odbyło się jedno posiedzenie Sądu konkursowego w dniu 27.03.2023 r.
Sąd konkursowy obradował w składzie:
1. arch. Szczepan Wroński - Przewodniczący Sądu konkursowego
Sędzia Konkursowy Stowarzyszenia Architektów Polskich (SARP) Oddział Warszawa,
2. arch. Iwona Borkowska– Sędzia referent
Sędzia Konkursowy Stowarzyszenia Architektów Polskich (SARP) oddział Warszawa,
3. dr hab. Marek Chowaniec – członek Sądu Konkursowego
Prof. Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, Prodziekan Wydziału Scenografii Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie,
4. prof. dr hab. Jan Żaryn – członek Sądu Konkursowego
Członek Zespołu Programowo-Naukowego ds. ekspozycji oddziału Muzeum Wojska Polskiego w Ossowie przy Ministrze Obrony Narodowej,
5. prof. dr hab. Janusz Odziemkowski – członek Sądu Konkursowego
Członek Zespołu Programowo-Naukowego ds. ekspozycji oddziału Muzeum Wojska Polskiego w Ossowie przy Ministrze Obrony Narodowej,
6. prof. dr hab. Wiesław Wysocki – członek Sądu Konkursowego
Członek Zespołu Programowo-Naukowego ds. ekspozycji oddziału Muzeum Wojska Polskiego w Ossowie przy Ministrze Obrony Narodowej,
7. Witold Głębowicz – członek Sądu Konkursowego
Sędzia ze strony Organizatora,
8. Michał Pacut – członek Sądu Konkursowego
Sędzia ze strony Organizatora,
9. Jarosław Stryjek – członek Sądu Konkursowego
Sędzia ze strony Organizatora,

W trakcie obrad Sąd Konkursowy zapoznał się wnikliwie ze wszystkimi złożonymi pracami, rozpatrując je w odniesieniu do zadania projektowego opisanego w warunkach konkursu oraz kryteriów oceny Prac.
Sąd konkursowy zdecydował jednogłośnie o przyznaniu I i II regulaminowej Nagrody pieniężnej oraz regulaminowej Nagrody w postaci zaproszenia do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie usługi na podstawie wybranej pracy konkursowej dla Uczestnika konkursu, którego Praca konkursowa otrzymały największą liczbę głosów (punktów) i uzyskała I Nagroda pieniężna.
Postanowiono także o przyznaniu dwu regulaminowych Nagród pieniężnych w formie wyróżnień dla Prac konkursowych o numerach 002 i 003.
Sąd konkursowy odstąpił od przyznania regulaminowej III Nagrody pieniężnej a kwotę tej Nagrody postanowiono rozdzielić pomiędzy Prace nagrodzone jak następuje:
– I Nagroda pieniężna w wysokości 60 000 zł brutto zostanie powiększono o kwotę 10 000 zł brutto co daje 70 000 zł brutto.
– II Nagroda pieniężna w wysokości 40 000 zł brutto zostanie powiększono o kwotę 10 000 zł brutto co daje 50 000 zł brutto.
– Nagroda pieniężna w formie wyróżnienia dla Pracy konkursowej o numerze 002 w wysokości 15 000 zł brutto zostanie powiększono o kwotę 10 000 zł brutto co daje 25 000 zł brutto. Decyzja o powiększeniu tylko jednej Nagrody pieniężna w formie wyróżnienia wynikała z faktu, iż Praca ta otrzymała więcej głosów w pierwszym głosowaniu i w trakcie dyskusji Sądu okazała się Pracą o lepszych rozwiązaniach niż Praca 003..

Konkurs został rozstrzygnięty w dniu 27.03.2023 r.
Po odtajnieniu Uczestników konkursu, Sąd konkursowy przyporządkował nazwy Uczestników do poszczególnych, nagrodzonych Prac konkursowych.

Kierownik Zamawiającego zatwierdził wyniki rozstrzygnięcia Konkursu w dniu 30.03.2023 r.


Wyniki konkursu wraz z prezentacją nagrodzonych Prac konkursowych będą dostępne na stronie internetowej Konkursu.


UZASADNIENIE ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU/PRZYZNANIA NAGRÓD, INFORMACJE I OPINIE O PRACACH KONKURSOWYCH NAGRODZONYCH I WYRÓŻNIONYCH ORAZ ZALECENIA SĄDU KONKURSOWEGO DO PRAC KONKURSOWYCH, KTÓRE OTRZYMAŁY I I II NAGRODĘ.


I NAGRODA
pieniężna w wysokości 70 000,00 zł brutto oraz Nagroda w postaci zaproszenia do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie usługi na podstawie wybranej Pracy konkursowej zostaje przyznana:
Pracy konkursowej o Numerze identyfikacyjnym Uczestnika 009
(Numer nadany przez Sekretarza Konkursu: 001)

Uczestnik Konkursu wspólnie biorący udział w Konkursie:
1. NM architekci Tomasz Marciniewicz
ul. Smolna 32/14
00-375 Warszawa
2. Zuzanna Szpocińska
Warszawa
3. Jerzy Grochulski
Warszawa

Skład zespołu autorskiego:
Zuzanna Szpocińska (Warszawa), Tomasz Marciniewicz (Warszawa), Jerzy Grochulski (Warszawa), Konrad Matulaniec (Brwinów), Kinga Garus (Warszawa), Damian Cieciora (Wrocław), Krystyna Piotrowska (Warszawa).

Praca konkursowa w ostatecznym głosowaniu nad przyznaniem I Nagrody pieniężnej uzyskała w ramach kryteriów oceny liczbę głosów (punktów) 8 (osiem) na 9 głosujących Sędziów.
Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu Rozdział VI pkt 1.2.2. Pracy konkursowej która otrzymała największą ilość głosów (punktów) i uzyskała I Nagrodę pieniężną zostaje także przyznana Nagroda w postaci zaproszenia do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie usługi na podstawie wybranej pracy konkursowej.

Uzasadnienie przyznania Pracy konkursowej o Numerze Identyfikacyjnym Uczestnika 009 określonej Nagrody oraz opinia i informacja o Pracy.
Uzasadnienie przyznania Nagrody i opinia o Pracy
Praca charakteryzuje się przejrzystą ścieżką zwiedzania oraz czytelnym i uporządkowanym przekazem. Przeplatanie artefaktów z elementami scenograficznymi buduje wciągającą narrację parafabularną opowieści. Wejście na wystawę rozwiązane jest w sposób budujący napięcie a całość aranżacji wpisuje się w sposób logiczny i atrakcyjny w zastaną przestrzeń architektoniczną. Zaproponowane rozwiązania są funkcjonalne, trwałe i ponadczasowe, dostosowane do zwiedzania wystawy nie tylko przez indywidualnych zwiedzających, ale i przez grupy.

Informacja o Pracy
Praca spełnia wymogi Konkursu, uwzględnia wytyczne scenariuszowe i funkcjonalne zawarte w Regulaminie i Załącznikach do Regulaminu. Szacowany budżet realizacji i koszt wykonania Przedmiotu Umowy mieszczą się w budżecie przewidywanym przez Zamawiającego.
Główny element koncepcji to wprowadzenie kubatury w przestrzeń dwukondygnacyjnego holu - ciemnego prostopadłościanu, który ma symbolizować grozę bolszewickiej rewolucji. Wnętrze instalacji jest elementem ścieżki zwiedzania - prezentowane są w niej treści multimedialne. Strefa wejściowa oddzielona jest od ekspozycji ścianą z wyciętymi kadrami na istotne elementy ekspozycji. W ekspozycji wykorzystane są dioramy, pojedyncze główne multimedia oraz system ekspozytorów o różnych proporcjach i funkcjach przy jednolitym wyrazie plastycznym. Diorama w części południowej dotycząca przebiegu bitwy warszawskiej zlokalizowana jest na tle przeziernego ekranu uzupełniającego treścią multimedialną widok zza okna. Praca przedstawia koncepcję identyfikacji wizualnej opartej na kolorystyce mundurów polskiej armii.


Zalecenia i uwagi do Pracy konkursowej o Numerze Identyfikacyjnym Uczestnika 009
1. Szczegółowe dopracowanie scenariusza z Zamawiającym oraz konieczne, wynikające z uzgodnień korekty koncepcji w zakresie aranżacji i wyrazu plastycznego wystawy, m.in, ale nie tylko:
– uzgodnienie z Zamawiającym treści przedstawianej w ramach “Puszki Pandory”;
– wzbogacenie warstwy dźwiękowej wystawy;
– wyeksponowanie roli bohaterów lokalnych oraz ojców niepodległości;
– wykorzystanie fragmentów meldunków;
– przedstawienie roli Warszawy jako ważnego ośrodka oporu;
– uwzględnienie tematyki związanej z kooperacją bolszewików i Niemców.
2. Koordynacja proporcji “Puszki Pandory” pod kątem funkcjonalnym, użytkowym oraz pod kątem scenariusza zwiedzania (w szczególności dot. ilości osób przebywających w strefie jednocześnie).
3. Koordynacja aranżacji południowej części antresoli (od strony tarasu widokowego) pod kątem wyjścia na taras widokowy w trakcie corocznych uroczystości 15 sierpnia.
4. Prezentacja samolotu w skali 1:1, dobranie lokalizacji umożliwiającej taką prezentację.
5. Opracowanie aranżacji sali multimedialnej w sposób umożliwiający korzystanie z niej jako sali dydaktycznej.
6. Uzgodnienie scenariuszy zwiedzania osób z ograniczoną sprawnością.


II NAGRODA
pieniężna w wysokości 50 000 zł brutto zostaje przyznana:
Pracy konkursowej o Numerze identyfikacyjnym Uczestnika 002
(Numer nadany przez Sekretarza Konkursu: 004)

Uczestnik Konkursu samodzilenie biorący udział w Konkursie:
ART FM sp. z o.o.
Rynek Główny 6
31-042, Kraków

Skład zespołu autorskiego:
Łukasz Markiewicz (Kraków), dr Piotr Popławski (Białystok), Tomasz Natora (Kraków), Karol Ornatowski (Kraków), Tomasz Marć (Kraków), Jan Witkowski (Kraków), Magdalena Piwek (Kraków), Jan Bielawski (Kraków).


Praca konkursowa w ostatecznym głosowaniu nad przyznaniem II Nagrody pieniężnej uzyskała w ramach kryteriów oceny liczbę głosów (punktów) 8 (osiem) na 9 głosujących Sędziów.

Uzasadnienie przyznania Pracy konkursowej o Numerze Identyfikacyjnym Uczestnika 002 określonej Nagrody oraz opinia i informacja o Pracy.
Uzasadnienie przyznania Nagrody i opinia o Pracy
Praca nagrodzona za pozytywny nastrój i afirmatywność, które zostały uzyskane dzięki zastosowanej skali, symbolice, kolorystyce i identyfikacji wizualnej. Interaktywny charakter wystawy daje możliwość współuczestniczenia w odbiorze przez zwiedzających. Ścieżka zwiedzania jest szczególnie atrakcyjna dla indywidualnych odbiorców, którzy angażowani są w liczne interakcje z wystawą. Na uwagę zasługuje atrakcyjna, dynamiczna i związana z treścią wystawy prezentacja kopii samolotu.

Informacja o Pracy
Praca spełnia wymogi Konkursu, uwzględnia wytyczne scenariuszowe i funkcjonalne zawarte w Regulaminie i Załącznikach do Regulaminu. Szacowany budżet realizacji i koszt wykonania Przedmiotu Umowy mieszczą się w budżecie przewidywanym przez Zamawiającego.
Główne elementy koncepcji to wielkoformatowy ekran LED w kształcie V - symbolu zwycięstwa - we foyer budynku oraz multimedialny kiosk o obłej formie przedstawiający treści dotyczące przebiegu bitwy warszawskiej. Na kondygnacji 1 pojawiają się symboliczne rozwiązania scenograficzne (instalacja świetlna przedstawiająca orła oraz instalacja - taran). W ramach ekspozytorów proponowane są liczne stanowiska multimedialne oraz interakcje analogowe. Na tle tarasu widokowego zaproponowana jest diorama. Przedstawiona identyfikacja wizualna bazuje na logotypie związanym z symbolem V. Aranżacja strefy wejściowej nakreśla szkicowy układ miejsc wypoczynku, sklepu, szatni i kawiarni. Wejście centralnie na wystawę.
Zalecenia i uwagi do Pracy konkursowej o Numerze Identyfikacyjnym Uczestnika 002
1. Szczegółowe dopracowanie scenariusza z Zamawiającym oraz konieczne, wynikające z uzgodnień korekty koncepcji w zakresie aranżacji i wyrazu plastycznego wystawy.
2. Uwzględnienie w wystawie artefaktów i jednoznaczne wydzielenie prezentacji zabytków od zabiegów scenograficznych.
3. Dostosowanie interakcji do możliwości zwiedzania przez grupy.
4. Przepracowanie we współpracy z Zamawiającym treści i formy prezentacji prezentowanej w kiosku multimedialnym.
5. Rezygnacja z projekcji świetlnej poza wnętrzem budynku.
6. Uwzględnienie wytycznych dotyczących treści przeznaczonych dla dzieci i młodzieży (dotyczy szczególnie strzelnicy multimedialnej).
7. Uzgodnienie scenariuszy zwiedzania osób z ograniczoną sprawnością.


III NAGRODA
pieniężna w wysokości 30 000 zł brutto zostaje przyznana:
NIE PRZYZNANONAGRODA PIENIĘŻNA W FORMIE WYRÓŻNIENIA
w wysokości 25 000 zł brutto zostaje przyznana:
Pracy konkursowej o Numerze identyfikacyjnym Uczestnika 010
(Numer nadany przez Sekretarza Konkursu: 002)

Uczestnik Konkursu wspólnie biorący udział w Konkursie:
1. Julian Żmijewski,
prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą: JAZ+Architekci Żmijewski Jaworski Spółka Cywilna
ul. Słupecka 9/17
02-309 Warszawa
2. Andrzej Jaworski,
prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą: JAZ+Architekci Żmijewski Jaworski Spółka Cywilna
ul. Słupecka 9/17
02-309 Warszawa

Skład zespołu autorskiego:
Julian Żmijewski (Warszawa), Andrzej Jaworski (Warszawa), Blanka Jarębska (Warszawa), Aleksandra Gryc (Warszawa), Karolina Reguła (Warszawa), Agata Pinkosz (Warszawa), Ada Zoń (Warszawa), Małgorzata Chustecka (Warszawa), Katarzyna Szafarska (Warszawa), Michał Zarychta (Warszawa).

Praca konkursowa w pierwszym głosowaniu nad wyborem Prac do dalszej oceny uzyskała w ramach kryteriów oceny liczbę głosów (punktów) 2 (dwa) na 9 głosujących Sędziów.


Uzasadnienie przyznania Pracy konkursowej o Numerze Identyfikacyjnym Uczestnika 010 określonej Nagrody oraz opinia i informacja o Pracy.
Uzasadnienie przyznania Nagrody i opinia o Pracy
Praca wyróżniona za atrakcyjne pod kątem plastycznym zabiegi takie jak aranżacja przestrzeni dotyczącej propagandy bolszewickiej oraz wieloaspektowe podejście do scenariusza. Zwrócono uwagę na mnogość poruszanych wątków oraz równomierne nasycenie treścią propozycji projektowych, w tym liczne interakcje z użytkownikami.


Informacja o Pracy
Praca spełnia wymogi Konkursu, uwzględnia wytyczne scenariuszowe i funkcjonalne zawarte w Regulaminie i Załącznikach do Regulaminu.
Szacowany budżet realizacji i koszt wykonania Przedmiotu Umowy mieszczą się w budżecie przewidywanym przez Zamawiającego.
Główne elementy koncepcji to instalacja przestrzenna z postarzanego drewna symbolizująca bolszewickie natarcie oraz opierająca się jej kamienna ściana, na której widnieją emblematy jednostek, stowarzyszeń i organizacji biorących udział w wojnie polsko-bolszewickiej. Praca proponuje kilka równoległych ścieżek zwiedzania (podstawowa, rozszerzona, dla rodzin z dziećmi i młodzieży szkolnej). Wejście na wystawę centralne poprzez bramki kontroli dostępu. Główne multimedia to projekcja dotycząca bitwy warszawskiej. na mapie terenu i jednocześnie na ekranie za mapą.
Drobniejsze stanowiska multimedialne występują w większości bloków tematycznych, przeplatane są z eksponatami i interakcjami. Ekspozytory białe w kontraście do postarzanego drewna instalacji. W koncepcji pojawiają się liczne interakcje analogowe. Identyfikacja wizualna opiera się na kolorystyce od bieli, przez szarości po zgaszone czerwienie - inspiracja: meldunki, mundury, elewacja budynku, plakaty propagandowe.NAGRODA PIENIĘŻNA W FORMIE WYRÓŻNIENIA
w wysokości 15 000 zł brutto zostaje przyznana:
Pracy konkursowej o Numerze identyfikacyjnym Uczestnika 001
(Numer nadany przez Sekretarza Konkursu: 003)

Uczestnicy Konkursu samodzilenie biorący udział w Konkursie:
ŁUKASZ MUŻACZ ARCHITEKT
ul. Porzeczkowa 20
20-141 Lublin

Skład zespołu autorskiego:
Anna Eliza Gwiazda (Konstancin Jeziorna), Łukasz Mużacz (Lublin).

Praca konkursowa w pierwszym głosowaniu nad wyborem Prac do dalszej oceny uzyskała w ramach kryteriów oceny liczbę głosów (punktów) 1 (jeden) na 9 głosujących Sędziów.

Uzasadnienie przyznania Pracy konkursowej o Numerze Identyfikacyjnym Uczestnika 001 określonej Nagrody oraz opinia i informacja o Pracy.
Uzasadnienie przyznania Nagrody i opinia o Pracy
Praca wyróżniona za próby poszukiwania nieoczywistych rozwiązań.

Informacja o Pracy
Praca spełnia wymogi Konkursu, uwzględnia wytyczne scenariuszowe i funkcjonalne zawarte w Regulaminie i Załącznikach do Regulaminu. Szacowany budżet realizacji i koszt wykonania Przedmiotu Umowy mieszczą się w budżecie przewidywanym przez Zamawiającego.
Główne elementy koncepcji to podział wystawy na elementy niematerialne - multimedia (w szczególności hologramy) i materialne - gabloty, eksponaty oraz podporządkowanie wystawy widokowi z budynku i architekturze. Projekt zakłada swobodne zwiedzanie bez zdefiniowanej ścieżki oraz dopełnianie i uszczegóławianie wystawy w czasie. Propozycja opiera się na zastosowaniu licznych multimediów (hologramy, projekcje, mapping). Ekspozytory wykonane z drewna (dąb olejowany) z zastosowaniem autorskich detali łączenia elementów drewnianych. Projekt nie zakłada fizycznego oddzielenia strefy biletowej od niebiletowanej, proponuje natomiast połączenie funkcji kawiarni z księgarnią i wykorzystanie przestrzeni planowanej księgarni jako strefy wystaw tymczasowych.
drukuj wyślij e-mail wersja pdf
Podziel się: twitter facebook wykop śledzik blip
TUTAJ JESTEŚMY
DOJAZD

do Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie

Autobusy (przyst. Muzeum Narodowe)

111 117 158 507 521

Tramwaje przyst. Muzeum Narodowe)

7 9 22 24 25
GODZINY OTWARCIA

w Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie

Poniedziałek - Wtorek:

Nieczynne

Środa:

Nieczynne

Czwartek - Wstęp Bezpłatny:

Nieczynne

Piatek - Niedziela:

Nieczynne

Wystawa plenerowa:

Cały tydzień (9:00 - 16:00)
Informacje dot. zwiedzania:
tel. 261 879 635 wew. 138/102

CENY BILETÓW
w Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie

NORMALNY
NIECZYNNE
ULGOWY NIECZYNNE
GRUPOWY SZKOLNY NIECZYNNE
NEWSLETTER

Jeśli chcesz być na bieżąco informowany o aktualnościach z życia Muzeum zapisz się na naszą listę mailingową.

Adres

al. Jerozolimskie 3
00-495 Warszawa
00-495 Warsaw
tel. 022 629 52 71 (72)
tel. 261 879 635
fax 261 878 049
fax 261 878 047
muzeumwp@muzeumwp.pl sekretariat@muzeumwp.pl

Adres korespondencyjny
ul. Dymińska 13, bud. nr 6
01-519 Warszawa
Cytadela Warszawska