Muzeum Wojska Polskiego
   
 
Wybierz język: Szukaj:
A  A  A facebook tripadvisor twitter youtube rss
 
 
25 listopada 2020, 10:10

ROZWIĄZANIE KONKURSU HISTORYCZNEGO - "Bój o niepodległość 1914-21"

Szanowni Państwo dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w naszej zabawie! Wylosowaliśmy 10 nagród w dwóch kategoriach pytań „dla rodzin” i „dla miłośników historii”. Osoby, które zostały wylosowane otrzymają e-mail z prośbą o podanie swojego adresu. Zapraszamy do sprawdzenia swoich odpowiedzi poniżej:

Poziomy trudności:

Pierwszy poziom: „dla rodzin”

Pytanie pierwsze: „Ojcowie Niepodległości”

Odpowiedź:

- Thomas Woodrow Wilson

- Ignacy Jan Paderewski

- Ignacy Daszyński

 

 Pytanie drugie: „Czołgi i samochody pancerne”

Odpowiedź:

-Renaul FT-17

- Austin-Putiłow „Poznańczyk”

- Ford FT-B

 

Pytanie trzecie: „Samolot eskadry kościuszkowskiej”

Odpowiedź: Albatros D III (Oef.),

Dowódca: Merian C. Cooper

 

Drugi poziom: „dla miłośników historii”

 

Pytanie pierwsze:  „Generał, którego żołnierze chlubili się, że walczyli w I wojnie światowej ze wszystkimi trzema zaborcami”

Odpowiedź gen. Józef Haller.

 

Pytanie drugie „Typy karabinów używane przez oddziały ochotnicze walczące o niepodległość”

Odpowiedź:

-Rosja: Mosin/"Mosin-Nagant"

-Francja: Lebel, Berthier

- Austro-Węgry: Werndl, Mannlicher,

 - Niemcy: Mauser

 

Pytanie trzecie: „Słynna szarża polskiej kawalerii na froncie rosyjsko – austriackim”

Odpowiedź:

Szarża pod Rokitną,

Dowódca: Zbigniew Dunin - Wąsowicz

 

 

Regulamin Konkursu

Bój o niepodległość 1914-21 – konkurs historyczny”

1. Organizator

Organizatorem Konkursu „Bój o niepodległość 1914-21 – konkurs historyczny!” jest Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie, z siedzibą przy Al. Jerozolimskich 3, 00-495 Warszawa (dalej zwane: „Organizatorem”).

Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej zwanym: „Regulaminem”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora, na stronie internetowej www.muzeumwp.pl oraz na stronie na Facebooku www.facebook.com/MuzeumWP.

2. Cel Konkursu

Celem Konkursu jest:

 • popularyzacja wiedzy, szczególnie wśród ludzi młodych, na temat okresu odzyskiwania przez Polskę niepodległości w latach 1914-1921;

 • promocja Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie.

3. Uczestnicy

W Konkursie mogą wziąć udział wszyscy zainteresowani historią.

4. Przedmiot konkursu

Pytania dotyczą osób i wydarzeń z lat 1914-21.Konkurs ma dwa poziomy trudności

Pierwszy poziom konkursu dedykowany jest przede wszystkim dla rodzin.

Drugi poziom, o większym stopniu trudności pytań, skierowany jest do miłośników historii Polski oraz historii wojskowości.

5. Warunki przystąpienia do Konkursu, terminarz

Konkurs trwa jeden dzień – 11 listopada 2020 roku, od godziny 9:00 do 20:00.

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest nadesłanie poprawnych odpowiedzi na 3 pytania z jednego, wybranego przez siebie poziomu pytań e-mailem na adres:

konkurshistoryczny@muzeumwp.pl

Należy podać przy tym w zgłoszeniu swój adres e-mail i opcjonalnie numer telefonu.

Jeden uczestnik może nadesłać odpowiedzi tylko na jeden poziom konkursu.

W Konkursie wezmą udział zgłoszenia, które w terminie wskazanym w Regulaminie zostaną przesłane do Organizatora, tj. najpóźniej do godziny 20:00 11 listopada 2020 roku (włącznie), i znajdą się w posiadaniu Organizatora.

Poprzez przesłanie zgłoszenia na Konkurs, Uczestnik potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem oraz akceptuje jego postanowienia.

 

6. Rozstrzygnięcie Konkursu i nagrody

Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do dnia 25 listopada 2020 roku. Tego dnia na stronie internetowej Muzeum oraz na Facebooku pojawi się informacja o rozstrzygnięciu Konkursu.

Wśród uczestników, którzy nadeślą poprawne odpowiedzi i spełnią wymagania Regulaminu, zostaną wylosowani zwycięzcy (po 3 osoby z każdego poziomu).

Otrzymają oni nagrody, przewidziane dla poszczególnych kategorii:

 • Pierwsza kategoria: materiały promocyjne MWP.

 • Druga kategoria: publikacje własne MWP o tematyce militarno-historycznej.

Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej drogą e-mailową w ciągu 7 (siedmiu) dni od daty rozstrzygnięcia Konkursu. Wiadomość e-mailowa zostanie wysłana na adres, który został podany w zgłoszeniu.

Celem potwierdzenia woli otrzymania nagrody, Zwycięzca powinien odpowiedzieć pocztą elektroniczną na otrzymane powiadomienie o zwycięstwie w terminie 3 (trzech) dni od jego otrzymania, pod rygorem utraty prawa do nagrody. Po otrzymaniu odpowiedzi od zwycięzcy Organizator wyśle nagrody drogą pocztową na podany przez Uczestnika adres.

7. Postanowienia końcowe

Organizator uprawniony jest do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu.

Organizator może w każdym terminie unieważnić Konkurs i nie rozstrzygnąć go bez podania przyczyn.

Przystąpienie do Konkursu jest dobrowolne.

Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora na potrzeby Konkursu. Uczestnicy Konkursu mają prawo do wglądu w swoje dane osobowe oraz do ich poprawiania.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują powszechne przepisy prawa, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych – dalej „RODO”, Dz. Urz. UE L119, str. 1), niniejszym Organizator informuje, że:

 1. Administratorem w odniesieniu do przekazanych danych osobowych jest Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie, z siedzibą przy Al. Jerozolimskich 3, 00-495 Warszawa;

 1.  

 2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych w Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie możliwy jest na adres poczty elektronicznej: iod@muzeumwp.pl;

 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do prowadzenia
  z Państwem korespondencji, która wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych
  w celach opisanych w Regulaminie.

 4. Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych, stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu, a po tym czasie przez okres wymagany obowiązkami nałożonymi na administratora danych przepisami prawa i/lub do upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z podanym niżej Celem Przetwarzania danych osobowych. W zakresie ewentualnej wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych dane będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody lub zaprzestania działalności, której zgoda dotyczy.

 6. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenie oraz rozstrzygnięcie Konkursu, zwanego dalej: „Celem Przetwarzania”.

 7. Odbiorcami Państwa danych mogą być wybrani pracownicy Muzeum Wojska Polkiego w Warszawie.

 8. Dane osobowe mogą być wykorzystywane także dla celów analitycznych i statystycznych, w celu marketingu bezpośredniego lub w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – w ramach prawnie dozwolonego i uzasadnionego interesu administratora danych osobowych (tj. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

 9. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, jeżeli ich współpraca z Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie będzie uzasadniona Celami Przetwarzania lub będzie związana z przechowywaniem Państwa danych (np. podmiotom świadczącym na rzecz Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie usługi mailingowe, pocztowe, kurierskie, bankowe, doradcze, finansowe, rachunkowe, podatkowe, audytorskie, prawne, lub zajmującym się dostarczaniem usług hostingowych lub usług związanych z systemami i oprogramowaniem IT).

 10. Dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu.

 11. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO.

 12. Uczestnicy Konkursu mają prawo dostępu do swoich danych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

 13. Uczestnicy Konkursu mają prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie  z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

 14. Uczestnicy Konkursu mają prawo do złożenia skargi w związku z przetwarzaniem danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

drukuj wyślij e-mail wersja pdf
Podziel się: twitter facebook wykop śledzik blip
TUTAJ JESTEŚMY
DOJAZD

Autobusy (przyst. Muzeum Narodowe)

111 117 158 507 521

Tramwaje przyst. Muzeum Narodowe)

7 9 22 24 25
GODZINY OTWARCIA

Poniedziałek - Wtorek:

nieczynne

Środa:

10:00 - 16:00

Czwartek - Wstęp Bezpłatny:

10:00 - 16:00

Piatek - Niedziela:

10:00 - 16:00

Wystawa plenerowa:

Cały tydzień (9:00 - 18:00)
Informacje dot. zwiedzania:
tel. 261 879 635 wew. 138/102

CENY BILETÓW
NORMALNY 20,00 PLN
ULGOWY 10,00 PLN
GRUPOWY SZKOLNY 8,00 PLN
NEWSLETTER

Jeśli chcesz być na bieżąco informowany o aktualnościach z życia Muzeum zapisz się na naszą listę mailingową.

Adres

al. Jerozolimskie 3
00-495 Warszawa
00-495 Warsaw
tel. 022 629 52 71 (72)
tel. 261 879 635
fax 261 878 049
fax 261 878 047
muzeumwp@muzeumwp.pl sekretariat@muzeumwp.pl

Adres korespondencyjny
ul. Dymińska 13, bud. nr 6
01-519 Warszawa
Cytadela Warszawska