Muzeum Wojska Polskiego
   
 
Wybierz język: Szukaj:
A  A  A facebook tripadvisor twitter youtube rss
 
 
8 września 2020, 08:59

Ogłoszenie - nabór na stanowisko: specjalista ds. zamówień publicznych

Dyrektor Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: SPECJALISTA DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

 

 1. Wymiar etatu: 1,00 – umowa o pracę

 

 1. Osoba ubiegająca się o zatrudnienie powinna spełniać następujące wymagania:
 • wykształcenie: Wyższe magisterskie; preferowany kierunek ukończonych studiów: rekomendowane prawo lub administracja;
 • co najmniej 3 lata doświadczenia w obszarze zamówień publicznych po stronie Zamawiającego;
 • bardzo dobra znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych i wydanych do niej rozporządzeń, Ustawy o finansach publicznych, przepisów Kodeksu cywilnego;
 • umiejętność sporządzania pism, protokołów i sprawozdań;
 • znajomość pakietu Office,
 • dobra organizacja pracy, dyspozycyjność i punktualność,
 • umiejętność pracy w zespole i bezkonfliktowość.

 

 1. Osoba zatrudniona na stanowisku, którego dotyczy nabór zobowiązana będzie między innymi do:

Realizowanie procedur udzielania zamówień publicznych, w tym:

 • prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia;
 • przygotowywanie dokumentacji postępowań (m.in. SIWZ, ogłoszenie, protokoły, projekty umów, korespondencja itp.);
 • opiniowanie wniosków o udzielenie zamówień;
 • sporządzanie projektów umów;
 • udział w pracach komisji przetargowych;
 • sporządzanie sprawozdań;
 • sporządzenia planów zamówień/postępowań.
 • prowadzenie rejestrów zamówień.

 

 1. Wysokość wynagrodzenia brutto: od 5000,00 zł /uzależniona od wysługi lat (stażu pracy)/.

 

 1. Miejsce pracy: Warszawa, Al. Jerozolimskich 3.

 

 1. Osoby ubiegające się o zatrudnienie powinny złożyć ofertę z dopiskiem ,,Nabór na stanowisko r specjalista ds. zamówień publicznych w jeden z wymienionych sposobów:
 • osobiście w Kancelarii Muzeum WP w Warszawie przy Jerozolimskich 3, 00-495 Warszawa,
 • przesłać pocztą na ww. adres,
 • wysłać na adres e-mail: kadry@muzeumwp.pl.

 

 1. Oferta powinna zawierać: a)życiorys (CV) b) list motywacyjny.

 

Życiorys (CV) należy opatrzyć klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.

 

 1. Termin składania dokumentów: do 9 października 2020 r.

 

 1. Osoba wyznaczona do kontaktów: Ewa BORAWSKA, tel. +48 504 079 645

 

 

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi Kandydatami.

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej „RODO”):

 1. ADMINISTRATOR

Administratorem Twoich danych osobowych jest Muzeum Wojska Polskiego z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jerozolimskie 3, 00-495 Warszawa, tel. 022 629 52 71 (72).

 1. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji przysługujących Ci uprawnień. Z Inspektorem Ochrony Danych możesz skontaktować się poprzez jeden z poniższych sposobów:

 • Listownie: Muzeum Wojska Polskiego, Al. Jerozolimskie 3, 00-495 Warszawa;
 • E-mail: iod@muzeumwp.pl;
 1. CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy[1]będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego[2], natomiast inne danedo kontaktu, na podstawie zgody[3], która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Twoja zgoda[4] na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

 1. ODBIORCY DANYCH
 • Odbiorcami Twoich danych osobowych są:
  1. upoważnieni pracownicy Administratora;
  2. podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.
 • Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 1. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
 • Twoje dane osobowe zostaną usunięte po zakończonym procesie rekrutacyjnym.
 1. TWOJE PRAWA

Przysługuje Ci:

 • Prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii – w związku z art. 15 RODO;
 • Prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych – w związku z 16 RODO;
 • Prawo do usunięcia danych – w związku z art. 17 RODO;

Jeżeli Twoim zdaniem zachodzi jedna z następujących okoliczności takich jak: Twoje dane osobowe nie są już nam potrzebne do celów, których zostały zebrane, cofnąłeś zgodę na przetwarzanie danych osobowych, wniosłeś sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1, uważasz, że przetwarzaliśmy Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem, jeżeli usunięcie danych osobowych wynika z obowiązku prawnego lub w przypadku wyrażenia zgody przez dziecko.

 • Prawo ograniczenia przetwarzania danych – w związku z art. 18 RODO:

Jeżeli kwestionujesz prawidłowość danych, uważasz, że przetwarzamy dane niezgodnie z prawem, uważasz, że już Twoich danych nie potrzebujemy lub wniesiesz sprzeciw na mocy art. 21 RODO możesz żądać ograniczenia przetwarzania danych.

 • Prawo do przenoszenia danych – w związku z art. 20 RODO:

Masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, dane osobowe ciebie dotyczące, które nam dostarczyłeś na podstawie Twojej zgody lub na podstawie umowy zawartej z nami. Możesz też zlecić nam przesyłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi.

 • Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – w związku z art. 13 ust. 2 lit d RODO;

Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

W związku z tym, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO nie mają zastosowanie poniższe przysługujące Ci prawa:

 • Prawo do sprzeciwu –w związku z art. 21 RODO;

Powyższe prawo ma zastosowanie w przypadku przetwarzania danych osobowych opartych na art. 6 ust. 1 lit e lub f RODO.

Jeżeli chcesz skorzystać z przysługujących Ci praw musisz złożyć wniosek, w którym wskażesz prawo z którego chcesz skorzystać.

 1. INFORMACJA O WYMOGU PODANIA DANYCH
 • Podanie przez ciebie danych osobowych jest niezbędne i wymagane przepisami[5] oraz jest niezbędne, aby uczestniczyć
  w postępowaniu rekrutacyjnym.
 • Podanie przez ciebie innych danych jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość udziału w procesie rekrutacyjnym (nie będzie podstawą niekorzystnego traktowania ciebie i nie będzie stanowiło przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia.
 1. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI
 • Nie będziemy przetwarzać Twoich danych osobowych w sposób zautomatyzowany.

 

[1]art. 221 ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.);

[2] art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;

[3] art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

[4]art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

[5]art. 221ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.).

drukuj wyślij e-mail wersja pdf
Podziel się: twitter facebook wykop śledzik blip
TUTAJ JESTEŚMY
DOJAZD

Autobusy (przyst. Muzeum Narodowe)

111 117 158 507 517 521

Tramwaje przyst. Muzeum Narodowe)

7 8 9 22 24 25 43
GODZINY OTWARCIA

Poniedziałek - Wtorek:

nieczynne

Środa:

10:00 - 16:00

Czwartek:

10:00 - 16:00
wstęp bezpłatny

Piatek - Niedziela:

10:00 - 16:00

Wystawa plenerowa:

Cały tydzień

CENY BILETÓW
NORMALNY 20,00 PLN
ULGOWY 10,00 PLN
GRUPOWY SZKOLNY 8,00 PLN
NEWSLETTER

Jeśli chcesz być na bieżąco informowany o aktualnościach z życia Muzeum zapisz się na naszą listę mailingową

Adres

al. Jerozolimskie 3
00-495 Warszawa
tel. 022 629 52 71 (72)
fax 261 846 277
fax 261 846 270
muzeumwp@muzeumwp.pl sekretariat@muzeumwp.pl