Muzeum Wojska Polskiego
   
 
Wybierz język: Szukaj:
A  A  A facebook tripadvisor twitter youtube rss
 
 
4 grudnia 2018, 14:47

Ogłoszenie - nabór na stanowisko: robotnik gospodarczy

Dyrektor Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie z siedzibą w Warszawie 00-495, przy Al. Jerozolimskich 3 ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: robotnik gospodarczy.

 1. Wymiar etatu: 1,00

 

 1. Osoba ubiegająca się o zatrudnienie powinna spełniać następujące wymagania:
 • Praca wykonywana jest w godzinach otwarcia muzeum dla zwiedzających, tj. środa-niedziela, środa w godz. 9-17 /8 godzin/, czwartek-niedziela w godz. 9-16 /7 godzin/

 

 1. Osoba zatrudniona na stanowisku, którego dotyczy nabór zobowiązana będzie między innymi do:
 • Utrzymywania w stałej czystości i nadzoru nad toaletą dostępną dla zwiedzających muzeum

 

 1. Wysokość wynagrodzenia brutto: 2 250,00

 

Osoby ubiegające się o zatrudnienie powinny: złożyć osobiście w Kancelarii Muzeum WP
 w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 3, 00-495 Warszawa, lub przesłać pocztą na ww. adres lub wysłać na adres email: kadry@muzeumwp.pl, oferty pracy zawierające niżej wymienione dokumenty w zamkniętej kopercie z napisem ,,Nabór na wolne stanowisko robotnik gospodarczy  ”:

 1. życiorys (CV),
 2. kserokopie świadectw pracy,
 3. kserokopie dyplomów i świadectw potwierdzających wykształcenie,

 

Życiorys (CV) należy opatrzyć klauzulą:

 „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.

 

 1. Termin składania dokumentów:

 

do 28 grudnia 2018 r.

 

 1. Osoba wyznaczona do kontaktów:

 

 1. Ewa BORAWSKA, tel./fax: +48 261 846 270; tel.: +48 22 629 52 71/72 wew. 128 

 

 

Klauzula Informacyjna

 


 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej „RODO”):

 1. ADMINISTRATOR

Administratorem Twoich danych osobowych jest Muzeum Wojska Polskiego z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jerozolimskie 3, 00-495 Warszawa, tel. 022 629 52 71 (72).

 1. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji przysługujących Ci uprawnień. Z Inspektorem Ochrony Danych możesz skontaktować się poprzez jeden z poniższych sposobów:

 • Listownie: Muzeum Wojska Polskiego, Al. Jerozolimskie 3, 00-495 Warszawa;
 • E-mail: iod@muzeumwp.pl;
 1. CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:
 • Będziemy przetwarzać Twoje dane w celu realizacji procesu rekrutacji, w związku z tym, że odpowiedź na ofertę jest dobrowolne to przetwarzanie odbywa się na podstawie Twojej zgody – art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 • Będziemy przetwarzać dokumentację związaną z procesem rekrutacji w związku z ciążącym na administratorze – art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z przepisami prawa krajowego[1].
 1. ODBIORCY DANYCH
 • Odbiorcami Twoich danych osobowych są:
  1. upoważnieni pracownicy Administratora;
  2. podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.
 • Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 1. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
 • Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji.
 1. TWOJE PRAWA

Przysługuje Ci:

 • Prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii – w związku z art. 15 RODO;
 • Prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych – w związku z 16 RODO;
 • Prawo ograniczenia przetwarzania danych – w związku z art. 18 RODO:

Jeżeli kwestionujesz prawidłowość danych (na okres sprawdzenia przez nas zasadności zaprzestaniemy przetwarzania danych), uważasz, że przetwarzamy dane niezgodnie z prawem, uważasz, że już Twoich danych nie potrzebujemy lub wniesiesz sprzeciw na mocy art. 21 RODO możesz żądać ograniczenia przetwarzania danych.

 • Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych – w związku z art. 13 ust. 2 lit. c RODO;

W każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

 • Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – w związku z  13 ust. 2 lit. d RODO;

Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

W związku z tym, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO nie przysługują Ci następujące prawa:

 • Prawo do usunięcia danych – w związku z art. 17 RODO;

Powyższe prawo nie ma zastosowania w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa w związku z art. 17 ust. 3 lit. c RODO.

 • Prawo do przenoszenia danych – w związku z art. 20 RODO;

Powyższe prawo ma zastosowanie w przypadku przetwarzania danych osobowych opartych na art. 6 ust. 1 lit. a i b lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

 • Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania – w związku z art. 21 RODO;

Powyższe prawo ma zastosowanie w przypadku przetwarzania danych osobowych opartych na art. 6 ust. 1 lit. e lub f RODO.

Jeżeli chcesz skorzystać z przysługujących Ci praw musisz złożyć wniosek, w którym wskażesz prawo z którego chcesz skorzystać. Wniosek możesz złożyć formie tradycyjnej lub elektronicznej.

 1. INFORMACJA O WYMOGU PODANIA DANYCH
 • Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne ale w momencie przekazania danych, będziemy je przetwarzać w związku wymogiem prawnym[2]
 1. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych osobowych w sposób zautomatyzowany.

 

[1] art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 poz. 917 t. j. z dnia 2018.05.16, z późn. zm.)

[2]art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 poz. 917 t. j. z dnia 2018.05.16, z późn. zm.)

drukuj wyślij e-mail wersja pdf
Podziel się: twitter facebook wykop śledzik blip
TUTAJ JESTEŚMY
DOJAZD

Autobusy (przyst. Muzeum Narodowe)

111 117 158 507 517 521

Tramwaje przyst. Muzeum Narodowe)

7 8 9 22 24 25 43
GODZINY OTWARCIA

Poniedziałek - Wtorek:

nieczynne

Środa:

10:00 - 17:00

Czwartek:

10:00 - 16:00
wstęp bezpłatny

Piatek - Niedziela:

10:00 - 16:00

Wystawa plenerowa:

Cały tydzień

CENY BILETÓW
NORMALNY 15,00 PLN
ULGOWY 8,00 PLN
GRUPOWY SZKOLNY 4,00 PLN
NEWSLETTER

Jeśli chcesz być na bieżąco informowany o aktualnościach z życia Muzeum zapisz się na naszą listę mailingową

Adres

al. Jerozolimskie 3
00-495 Warszawa
tel. 022 629 52 71 (72)
fax 022 628 58 43
muzeumwp@muzeumwp.pl sekretariat@muzeumwp.pl